top of page
_DSC6784.jpg
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
ฺBoThongRatBamRung Temple

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

ประวัติ (โดยสังเขป)

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๙ บ้านอมพนมได้มีการขยายตัวโดยมีการเข้ามาใช้พื้นที่ตัดไม้ ทำไร่ ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีการมองหาสถานในการสร้างอาคารราชการ (ที่ว่าการอำเภอ) โรงเรียน โรงพยาบาล เขตบ้าน อมพนมแห่งนี้ ชาวบ้านอมพนม จึงมีความเห็นว่าควรจะ มีการสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลจึงได้ชักชวนกัน โดยการนำของนายกวย พันธ์สนิท จึงได้ร่วมกัน จัดหาที่ดินสำหรับสร้างวัด โดยจัดเป็นที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ให้มีภิกษุจำพรรษา โดยให้ชื่อว่า สำนักสงฆ์ เนินพนมพนาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้นิมนต์พระอาจารย์ บัวพา ปุญญนาโค มาจำพรรษาและ สร้างเสนาสนะขึ้นตามลำดับ และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดในบวรพุทธศาสนา ชื่อว่า วัดเนินพนมพนาวาส ตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ โดยมีพระอธิการบัวพา ปุญญนาโค เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปี พ.ศ.๒๕๒๔ พระมหาประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๖ (พระเทพชลธารมนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี) ได้นำพระภิกษุ - สามเณร มาจำพรรษา และสอนหนังสือ(แผนกธรรมและแผนกบาลี มีพระภิกษุสามเณร สอบได้เป็นจำนวนมากปี พ.ศ.๒๕๒๘ พระครูพนมปริยัติยาทร (บัวพา ปุญญนาโค ได้ทำการยกช่อฟ้าอุโบสถขึ้น นายเจริญ นางชิวเฮี๊ยะ นิสสัยสุข พร้อมคณะวัดอุทัยธารามจากกรุงเทพ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินอีก ๑๔ ไร่ ๘๕ ตารางวา เพื่อปลูกป่าและจัดตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรม และได้เปลี่ยนชื่อวัดจากชื่อเดิม คือ วัดเนินพนมพนาวาส เป็น วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอบ่อทอง ครั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๓ เมื่อพระครูพนมปริยัติยาทร (บัวพา ปุญญนาโค ได้มรณภาพลง ชาวบ้าน บ่อทองได้นิมนต์พระมหาประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๖ (พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี) ให้ดำรง ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง และได้ชักชวน ชาวบ้าน ร้านค้า คฤหบดี ผู้มีศรัทธาในที่ต่างๆ ร่วมกันสร้างวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าสวยงาม มีอุโบสถ อาคาร เสนาสนะต่างๆมากมาย ได้รับ การมอบหมายงานคณะสงฆ์ตั้งแต่เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าคณะ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน โดยลำดับ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับ ถึงปัจจุบันในราชทินนามที่ พระเทพชลธารมุนี ฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พระเทพชลธารมุ ได้ย้ายไปรับภาระหน้าที่ตามพระบัญชาฯ เป็นเจ้าอาวาสวัด บางพระวรวิหาร ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงว่างลง พระสงฆ์และชาวบ้านได้ พิจารณาเลือกพระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสในขณะนั้น )ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระมหาคมสันต์ ชินวโรป.ธ.๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เป็น เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ และมีผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒ รูป คือ ๑.พระมหาสุดสาคร ธีรปญฺโญ ป.ธ.๘ ๒.พระมหาขวัญชัย ปภสุสโร ป.ธ.๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ประกาศในพระราชกิจจานเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๖๘ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ติดต่อวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ทางเฟสบุ๊ค วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 089-546-5535 ทางไลน์ ID : Pm_khomsan เจ้าของประวัติ พรมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ๙ วัน ให้ถ้อยคำ ๓๑ / ส.ค. / ๒๕๖๕ ต่อไป

_DSC6807.jpg
DSC_0287_edited.jpg

ร่วมบุญกับวัด

บริจาคปัจจัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุงในการบำรุงดูแลวัด

DSC_0290.JPG

ติดต่อวัด

32 หมู่ 1 อำเภอบ่อทอง ชลบุรี 20270

ประเทศไทย

ธรรมดาของชีวิต มีแล้วก็กลับไม่มีได้ โลกสลับกันไปมา เหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก
DSC_0300.JPG
bottom of page