top of page
_DSC6742.jpg

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 8 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร รูปละ 500 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันละ 5,000 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ วันละ 2,000 บาท

หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ติดต่อสอบถามจองเป็นเจ้าภาพได้ที่

พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ. 9 เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง 089-546-5535

พระมหาขวัญชัย ปภสฺสโร ป.ธ. 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง 061-272-4853

ขอเชิญร่วมทำบุญ บูรณะอุโบสถวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ร่วมกุศลครั้งใหญ่ด้วยการมีส่วนร่วมบูรณะอุโบสถอันเป็นที่กระทำสังฆกรรมการบวชพระ, ฟังพระปาฏิโมกข์ ทำวัตรสวดมนต์ของพระภิกษุ - สามเณรเป็นต้น อันเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาคมสันต์ ชินวโร เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง โทร. ๐๘๙ - ๕๔๖ - ๕๕๓๕

สร้างศาลา​เอนกประสงค์​ 2ชั้น​

ขอเชิญ​ผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนา

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารทานครั้งนี้ร่วมกัน

สร้างศาลา​เอนกประสงค์​ 2ชั้น​ ถวายเป็น​พุทธบูชา

ณ​ วัดบ่อทอง​ราษฎร์​บํารุง​

ต.บ่อทอง​ อ.บ่อทอง​ จ.ชลบุรี

พื้นที่ก่อสร้าง​ ทั้งสิ้น​ 1,740 ตารางเมตร

ร่วมเป็นเจ้าภาพ​ กองบุญ​ ตรม.ละ​ 5,000​ บาท

สามารถโอนปัจจัย​ร่วมบุญได้ที่...

ธนาคาร​เพื่อ​การเกษตร​และ​สหกรณ์​การเกษตร​

เลขบัญชี​ 020-164-364-487

ชื่อบัญชี​ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง เพื่อการก่อสร้างศาลาฯ

หรือสอบถามงานก่อสร้าง​ ได้ที่

พระมหาคม​สันต์​ (มหาน้อง)

089-5465535

ปรับปรุงบูรณะเมรุ และศาลาอเนกประสงค์(บำเพ็ญกุศลศพ)

#วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง #กำลังปรับปรุงบูรณะเมรุ และศาลาอเนกประสงค์(บำเพ็ญกุศลศพ) #ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนใจบุญร่วมตามกำลัง #ติดต่อได้ที่ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙ เจ้าอาวาส 089-546-5535 #หรือโอนผ่านธนาคาร กสิกรไทย วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง(กองกลางสงฆ์) เลขบัญชี 287-2-56338-8

#จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า

#เนื่องด้วยใน วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (วันจาตุรงคสันนิบาต) เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรมแก่พระอรหันสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย และถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา #จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ณ ศาลาการเปรียญวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง -เวลา 08.00 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร -เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น -เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ -เวลา 20.00 น. เวียนเทียนรอบอุโบสถ

#ประธานเปิด #การซ้อมสอบบาลี

ก่อนสอบบาลีสนามหลวง

#เวลา 08.00 น. พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.9 , เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ , เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง #ประธานเปิด #การซ้อมสอบบาลี ก่อนสอบบาลีสนามหลวง #ชั้นประโยค 1-2 , บ.ศ. 1-2 , บ.ศ. 3 , บ.ศ. 4 จำนวน 12 รูป/คน ณ ศาลาพระธรรมจักร วัดพุทธศาสตร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (ป.ธ.๙)

❝ ส ถ า ป น า พ ร ะ พ ร ห ม ดิ ล ก ❞ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (ป.ธ.๙) ดำรงสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ตามจารึกในหิรัญบัฏว่า #พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน ๏ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นปรียญธรรม ๙ ประโยค พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระศรีปริยัติบดี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชปริยัติบดี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมคุณาภรณ์ บวรศีลสมาจาร สุวิธานศาสนกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ #พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โปรดเกล้าฯ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามเดิมที่ #พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

#ปฏิบัติศาสนกิจ สนามสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดระยอง

#ปฏิบัติศาสนกิจ สนามสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดระยอง ภาค 13 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดเนินพระ, เจ้าคณะจังหวัดระยองพร้อมด้วยพระสังฆาธิการในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ ท่านพระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.9 , เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง , เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำข้อสอบบาลีสนามหลวง พร้อมพระอนุจรจำนวน 4 รูป 1.พระมหาสนั่น สุจิตฺโต ป.ธ.6 เจ้าอาวาสวัดบวรราษฎร์บำรุง , เจ้าคณะตำบลธาตุทอง 2.พระมหาสุดสาคร ธีรปญฺโญ ป.ธ.8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง 3.พระมหาขวัญชัย ปภสฺสโร ป.ธ.5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง 4.พระมหาเศกสิทธิ์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.5 วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

#แจ้งกำหนดการรับ "พระพุทธปัญญาสมวัสส์" ขนาด"5"นิ้ว และ ขนาด"9"นิ้ว

#วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง #แจ้งกำหนดการรับ "พระพุทธปัญญาสมวัสส์" ขนาด"5"นิ้ว และ ขนาด"9"นิ้ว ที่ได้สั่งจองไว้กับทางวัดสามารถนำใบรายการจองพระติดต่อรับพระได้ที่วัดตั้งแต่ #วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เป็นต้นไป #ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.9, เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์,เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง (โทร.089-5465535)

เปิดรับสมัครเยาวชนชาย
ตั้งแต่อายุ 8 ปี ขึ้นไปเข้าร่วม

🔶วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี🔶 #เปิดรับสมัครเยาวชนชาย ตั้งแต่อายุ 8 ปี ขึ้นไปเข้าร่วม #โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" #ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร รูปละ 500 บาท #ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันละ 5,000 บาท #ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ วันละ 2,000 บาท #หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา #ติดต่อสอบถามจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ *พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ. 9 , เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ , เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ☎️0️⃣8️⃣9️⃣➖5️⃣4️⃣6️⃣➖5️⃣5️⃣3️⃣5️⃣ *พระมหาขวัญชัย ปภสฺสโร ป.ธ. 5 , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ☎️0️⃣8️⃣2️⃣➖4️⃣7️⃣8️⃣➖9️⃣0️⃣6️⃣1️⃣

#เนื่องด้วยวัดบ่อทอง ได้ทำการปรับปรุงติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ

#ประกาศวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง #เนื่องด้วยวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ได้ทำการปรับปรุงติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ จึงขอแจ้งงดการใช้เมรุเผาศพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ.

"กระเบื้องมุงหลังคา"
ศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น

#วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี #ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ "กระเบื้องมุงหลังคา" ศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น ▶️ตารางเมตรละ 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ บาท ▶️แผ่นละ 1️⃣0️⃣0️⃣ บาท ▶️หรือตามกำลังศรัทธา #ร่วมบุญได้ที่บัญชี วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ** ธกส.สาขาบ่อทอง เลขบัญชี ๐๒๐-๑๖๔๓๖๔๔๘-๗ ** ธ.กรุงเทพ สาขาบ่อทอง เลขบัญชี ๖๕๑-๗-๑๖๒๕๕-๕ **หรือติดต่อสอบถามได้ที่** พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙ , เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ , เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ☎️0️⃣8️⃣9️⃣5️⃣4️⃣6️⃣5️⃣5️⃣3️⃣5️⃣ 👉อานิสงส์ของการทำบุญมุงหลังคาศาลา👈 1.ส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค 2.จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 3.มีอำนาจ บารมี บริวารที่ดี 4.มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ เหมือนดั่งที่หลังคาคอยคุ้มแดด คุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม 5.จะไม่มีคนคิดปองร้าย จะไม่ขาดแคลนปัจจัย 4 6.เกิดชาติไหนมีแต่คนนับหน้าถือตา 7.กิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:

กดเพื่อลิงค์ไปยัง Facebook

_DSC6750.jpg
bottom of page